YK Hukuk ve Arabuluculuk Bürosu, özellikle Trakya Bölgesi'nde birleşme ve devralmalar alanında önde gelen hukuk bürolarından biri olup gerek Türkiye gerekse uluslararası niteliği olan büyük ölçekli projelerde, özel sermaye şirketlerine (private equity) ve farklı sektörlerde faaliyet göstermekte olan stratejik yatırımcılara vermiş olduğu danışmanlık hizmetleri ile tanınmaktadır.

 • Gelişen Türkiye ekonomisinde, özel sermaye şirketlerine, mevcut yatırımlarında ve portföy şirketlerinin yönetimi ile çıkışlarının halka arz veya pay devri yoluyla sağlanması konularında hukuki danışmanlık hizmeti sunmaktayız.
 • Bir diğer hedefimiz ise müvekkillerimize en etkili stratejik çözümleri sunup bu çözümleri hayata geçirmektir. Bu doğrultuda müvekkillerimiz ile yakın bir iletişim ve işbirliği içerisinde çalışarak ve ihtiyaçlarını hızlı bir biçimde tüm boyutlarıyla ele alarak hizmetlerimizi sunmaktayız. Müvekkillerimizi iş ortağımız olarak görerek onların yatırımlarına hukuki hizmetlerimizle değer katmayı hedefliyoruz. Büromuz dâhilindeki farklı uzmanlık alanlarından da faydalanarak herhangi bir sektörde gerçekleşecek bir işleme ilişkin doğru yönlendirme yapabiliyor, bu alanlardaki teknik bilgimizi etkin biçimde kullanabiliyoruz.
 • Ekibimiz, Türkiye'nin en karmaşık özel sermaye şirketi işlemlerinde müvekkillerini temsil etmiştir. Büromuz avukatlarının, Türkiye'de faaliyet göstermekte olan diğer birçok hukuk bürosuna nazaran işlem sayısına ilişkin elde etmiş olduğu deneyimi, yüksek kalitede ticari ve hukuki danışmanlık hizmeti sunduğunun ve sahip olduğu deneyim sayesinde müvekkillerine en etkin sonuca ulaşma konusunda katma değer sağladığının bir kanıtıdır. Deneyimimiz, özel sermaye şirketlerinin tüm hukuki ihtiyaçlarına cevap verecek niteliktedir. Muhtelif sektörlerde büyük ölçekli projeler ile deneyim kazanmış olan ekibimiz, yatırım süreçlerinin ilk müzakerelerinden başlayarak hukuki inceleme (due diligence), sözleşmelerin hazırlanması, Rekabet Kurulu ve EPDK gibi kurumlardan gerekli idari izinlerin alınması, ön şartların yerine getirilmesi, kapanış işlemlerinin ve kapanış sonrası işlemlerin gerçekleştirilmesi aşamalarında gerek satıcı gerekse alıcı tarafında yer alan müvekkillerine hizmet vermektedir.
 • Birleşme ve Devralmalar, şirketler hukuku ve birleşme ve devralmalar, mevzuat, rekabet, gayrimenkul ve iş hukuku gibi birden fazla uzmanlık alanının iş birliğini gerektirmektedir. Bu hizmeti en iyi seviyede sağlayan büromuzun birleşme ve devralmalar alanındaki hizmetleri aşağıdaki şekilde özetlenebilecektir:
 • İşlemin her aşamasında müvekkillerimize alıcı veya satıcı taraftaki konumlarına göre danışmanlık hizmeti sunulması,
 • Müvekkilin talep ve ihtiyacına uygun olarak ve her zaman yönetici özetini de içermek kaydıyla hukuki inceleme raporunun hazırlanması,
 • Hukuki inceleme aşaması esnasında tespit edilmiş olan hukuki eksikliklerin giderilmesinde müvekkillere danışmanlık verilmesi,
 • Pay alım ve satım sözleşmeleri, sermaye katılım sözleşmesi ve gerekli olması halinde pay sahipliği sözleşmelerinin hazırlanması, her türlü müzakerenin yürütülmesi ve finalize edilmesi,
 • Ortak girişim sözleşmelerinin hazırlanması, her türlü müzakerenin yürütülmesi ve finalize edilmesi,
 • Uygun ve gerekli teminat mekanizmalarının incelenerek bu yöndeki her türlü müzakerenin yürütülmesi ve gerekli işlem dokümanlarının hazırlanası (yeddiemin sözleşmesi veya hisse rehni gibi),
 • İşlem dokümanlarında yer alan ön şartların yerine getirilmesinde müvekkillere hukuki destek sunulması, gerekli başvuruların yapılması ve kapanış formalitelerinin yürütülmesi,
 • Pay sahipleri arasında akdedilmiş olan pay sahipliği sözleşmelerinin ilgili hükümlerinin şirket ana sözleşmesine yansıtılması amacıyla ana sözleşme değişikliklerinin yapılması,
 • Pay alım ve satım ve pay sahipliği sözleşmelerinin çeşitli hükümlerinden kaynaklanabilecek uyuşmazlıklar, halka arz veya pay devri yoluyla gerçekleştirilen satışlara ilişkin uyuşmazlıklar ile kurumsal yönetim ve diğer her türlü pay sahibi uyuşmazlıkları başta olmak üzere birleşme ve devralma sürecine yönelik her türlü hukuki uyuşmazlıkların çözülmesinde müvekkillerin temsil edilmesi.