Malvarlığında ölüm sonrası paylaşım düşünülerek planlama yapılmaması, vasiyetname düzenlenmemesi, medeni kanunun belirlediği saklı payların iyi anlaşılamaması, veraset ve intikal vergileri, vefat etmiş murisler, tebliğ zorlukları, resmi ve gayri resmi nikah ve nesep sorunları gibi konular mirasın ülkemizde bir hukuki sorun olmasına sebebiyet vermektedir.

Büromuz avukatları miras hukukuna yönelik olarak;

  • Vasiyetname, miras sözleşmesi, mirastan feragat sözleşmesi, ölünceye kadar bakma sözleşmesi hazırlanması
  • Ölüme bağlı tasarrufların (vasiyetname, miras sözleşmesi, mirastan feragat sözleşmesi) iptali,
  • Tenkis davaları,
  • Miras sebebiyle istihkak davaları,
  • Tereke tespiti, terekenin yönetilmesi,
  • Mirasın reddi davaları,
  • Mirastan yoksun bırakılması davaları,
  • İştirak halinde mülkiyet olarak kalan terekenin ortaklığın giderilmesi yoluyla sonlandırılması ve diğer benzer davalarda danışmanlık ve avukatlık hizmeti sunmaktadırlar.